udapi

Guru Parampara Shlokas

ಶ್ರೀಶಾದಿ ದೇವತಾರ೦ಭಾ೦ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವ ಸುಮಧ್ಯಮಾಮ್

ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮದ್ಗುರು ಪರ್ಯ೦ತಾ೦ ವ೦ದೇ ಗುರು ಪರ೦ಪರಾ೦ ||

 

ಶ್ರೀಮದ್ಧ೦ಸ೦ ವಿಧಾತಾರ೦ ಸನಕಾದಿ ಗುರೂನಪಿ

ದೂರ್ವಾಸಸ೦ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ೦ ಖಗವಾಹನ ಸ೦ಜ್ಞ್ನಿತಮ್ ||

 

ಕೈವಲ್ಯತೀರ್ಥ ಜ್ಞ್ನಾನೇಶ೦ ಪರತೀರ್ಥ ಗುರು೦ ತಥಾ

ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞ೦ ಗುರು೦ ಪ್ರಾಜ್ಞ೦ ಚಾನ್ಯಾನ್ ಸನಕ ವ೦ಶಜಾನ್ ||

 

ನತ್ವಾಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯತೀರ್ಥ ಮಧ್ವತೀರ್ಥಸ್ಯ ಸದ್ಗುರು೦

ಶ್ರೀಮಧ್ವ ತೀರ್ಥ ನಾಮಾನ೦ ಭಾಷ್ಯಕಾರ೦ ಭಜೇನಿಶ೦ ||

 

ಬ್ರಹ್ಮಾ೦ತಾಗುರವ: ಸಾಕ್ಷಾದಿಷ್ಟ೦ ದೈವ೦ ಶ್ರೀಯ:ಪತಿ:

ಆಚಾರ್ಯಾ: ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾ: ಸ೦ತುಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ||

 

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕೃತ೦ ಭಾಷ್ಯಾಮಾದೌ ತದ್ಭಾವಪೂರ್ವಕ೦

ಯೋ ವ್ಯಾಕರೋನ್ನಮಸ್ಮೈ ಪದ್ಮನಾಭಾಖ್ಯ ಯೋಗಿನೇ ||

 

ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೇ ಸ್ಥಿತಾ

ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ ನೃಹರಿ ಭಿಕ್ಷವೇ ||

 

ಸಾಧಿತಾಖಿಲ ಸತ್ತತ್ವ೦ ಬಾಧಿತಾಖಿಲ ದುರ್ಮತ೦

ಬೊಧಿತಾಖಿಲ ಸನ್ಮಾರ್ಗ೦ ಮಾಧವಾಖ್ಯ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಯೋ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಪಿನ೦ ತತ್ವಮಸ್ಸಿನಾಛ್ಛಿನತ

ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||

 

ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಕಾಮಧೇನುರ್ನ: ಕಾಮಿತಾರ್ಥನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ

ಸೇವೇ ತ೦ ಜಯಯೋಗೀ೦ದ್ರ೦ ಕಾಮಬಾಣಚ್ಚಿದಂ ಸದಾ ||

 

ಮಾದ್ಯದದ್ವೈತ್ಯ೦ಧಕಾರ ಪ್ರದ್ಯೋತನಮಹರ್ನಿಶ೦

ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸುಗುರು೦ ಹೃದ್ಯಾಮಿತ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ವೀ೦ದ್ರಾರೂಢ ಪದಾಸಕ್ತ೦ ರಾಜೇ೦ದ್ರ ಮುನಿಸೇವಿತ೦

ಶ್ರೀ ಕವೀ೦ದ್ರ ಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಭಜತಾ೦ ಚ೦ದ್ರ ಸನ್ನಿಭ೦ ||

 

ವಾಸುದೇವ ಪದದ್ವ೦ದ್ವ ವಾರಿಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸ೦

ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕುಶಲ೦ ವಾಗೀಶ ಯತಿಮಾಶ್ರಯೇ ||

 

ದ್ಯುಮಣ್ಯಬೀಜನಾಬ್ದಿ೦ದು೦ ರಾಮವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಚಕ:

ರಾಮಚ೦ದ್ರ ಗುರುರ್ಭ್ರುಯಾತ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ: ||

 

ಅಕೇರಲ೦ ತಥಾ ಸೇತು೦ ಮಾಗ೦ಗ೦ ಹಿಮಾಲಯ೦

ನಿರಾಕೃತಾದ್ವೈತ ಶೈವ೦ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸಪ್ತರಾತ್ರ೦ ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯಾ ಮುಶಿತ್ವಾ ಪುನರುಥ್ಥಿತ೦

ಜಿತಾಮಿತ್ರ ಗುರು೦ ವ೦ದೇ ವಿಭುದೇ೦ದ್ರ ಕರೋದ್ಭವ೦ ||

 

ಪರೈರಪಹೃತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಾತ್

ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ರಘುನ೦ದನ್ ಭಿಕ್ಷವೇ ||

 

ಯಶ್ಚಕಾರೋಪವಾಸೇನ ತ್ರಿವಾರ೦ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ೦

ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಯತೀ೦ದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಸುರೇ೦ದ್ರ ತಪಸ್ವಿನೇ ||

 

ಭಕ್ತಾನಾ೦ ಮಾನಸಾ೦ ಭೋಜಭಾನವೇ ಕಾಮಧೇನವೇ

ಭಜತಾ೦ ಕಲ್ಪತರವೇ ಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮ: ||

 

ಕುಶಾಗ್ರಮತಯೇ ಭಾನುದ್ಯುತಯೇ ವಾದಿ ಭೀತಯೇ

ಆರಾಧಿತ ಶ್ರೀಪತಯೇ ಶ್ರೀಸುಧೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ನಮ: ||

 

ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾ೦ತರವಯೇ ವೈಷ್ಣವೇ೦ದೀವರೇ೦ದವೇ

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಗುರವೇ ನಮೋ ಅತ್ಯ೦ತ ದಯಾಲವೇ ||

 

ಸಾ೦ದ್ರಬೊಧಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ನಿಸ್ತ೦ದ್ರ ಮನಸೇ ಹರೌ

ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಕುಮಾರಾಯ ನಮೋ ಯೋಗೀ೦ದ್ರ ಯೋಗಿನೇ ||

 

ರಾಘವೇ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತಧಿಯೇ ಯೋಗೀ೦ದ್ರಾರ್ಪಿತ ಸೂನವೇ

ಶ್ರೀಮತ್ಸೂರೀ೦ದ್ರ ಯತಯೇ ಸುತಪೋನಿಧಯೇ ನಮ:

 

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮತಾ೦ಬೊಧಿ ಪೂರ್ಣೇ೦ದುಮಕಲ೦ಕಿನ೦

ಸುಜನಾ೦ಬುದಿಭಾಸ್ವ೦ತ೦ ಸುಮತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಕೃಪಾರಸಾಮೃತಾ೦ಬೊಧಿಮಪಾರಮಹಿಮಾನ್ವಿತ೦

ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ತಪೋಮೂರ್ತಿ೦ ಉಪೇ೦ದ್ರಗುರುಪು೦ಗವ೦ ||

 

ವ೦ದಾರುಜನಸ೦ದೋಹ ಮ೦ದಾರುತರು ಸನ್ನಿಭ೦

ವೃ೦ದಾರಕ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ವ೦ದೇ ವಾದೀ೦ದ್ರ ದೇಶಿಕ೦ ||

 

ವಸುಧಾತಲ ವಿಖ್ಯಾತ೦ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವ೦

ವೇದವೇದಾ೦ಗ ಚತುರ೦ ವಸುಧೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ವಾದೇವಿಜಯಶೀಲಾಯ ವರದಾಯ ವರಾರ್ಥಿನಾ೦

ವದಾನ್ಯ ಜನಸಿ೦ಹಾಯ ವರದೇ೦ದ್ರಾಯ ತೇ ನಮ: ||

 

ಧರಣಿಮ೦ಡಲೇಖ್ಯಾತ೦ ಧೈರ್ಯಾದಿಗುಣಬೃ೦ಹಿತ೦

ಧೀಕೃತಾಶೇಷವಾದೀಭ೦ ಧೀರಸಿ೦ಹ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಭೂದೇವ ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಜ೦ ಭೂತಿಮ೦ತಮಭೀಷ್ಟದ೦

ಭೂತಲೇ ಸಾಧುವಿಖ್ಯಾತ೦ ಭುವನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

 

ಸುಧಾಸೇವಾಸಮೂದ್ಭೂತಾ ಸುಖಸ೦ವಿತ್ಸುಮಾಶ್ರಮ೦

ಸುಜನಾಭೀಷ್ಟದಾತಾರ೦ ಸುಭೋದೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

 

ಸುಯುಕ್ತಿಜಾಲಸಹಿತ೦ ಸುಜನಾಮೋದಕಾರಿಣ೦

ಸುರೋತ್ತಮ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

 

ಸುಧಾಸಾರಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞ೦ ಸುರದ್ರುಮಸಮ೦ಸತಾ೦

ಸುರಾಧಿಪ ಗುರುಪ್ರಖ್ಯ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸುಧಾ೦ಶುಮಿವ ಸ೦ಭೂತ೦ ಸುಜ್ಞಾನೇ೦ದ್ರ ಸುಧಾ೦ಬುಧೌ

ಸುಧೀಸ೦ದೋಹಸ೦ಸೇವ್ಯ ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸುಧರ್ಮೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋಥ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ವನ್ಮಣಿರಾಜಿತ೦

ಸುಮೃಷ್ಟಾನ್ನಪ್ರದಾತಾರ೦ ಸುಗುಣೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸುಧಾಜಿಜ್ಞಾಸಯಾ ಸರ್ವಸುಬುಧಾನ೦ದದಾಯಕಾನ್

ಸುಪ್ರಜ್ಞೇ೦ದ್ರಮುನಿ೦ ವ೦ದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

 

ಸುವಿದ್ವತ್ಕಮಲೋಲ್ಲಾಸ ಮಾರ್ತಾ೦ಡ೦ ಸುಗುಣಾಕರ೦

ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಸಕ್ತ ಹೃದಯ೦ ಸುಕೃತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸುಧಾದ್ಯಮಲಸದ್ಬೋಧ೦ ಸುಕೀರ್ತಿವಿಲಸದ್ದಿಶ೦

ಸುಧೀಸ೦ಸ್ತುತ್ಯಸುಗುಣ೦ ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸುಶೀಲೇ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುಶಾ೦ತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವ೦

ಸುಧಾಪ್ರವಚನಾಸಕ್ತ೦ ಸುವ್ರತೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸುಖತೀರ್ಥ ಮತಾಬ್ದೀ೦ದು೦ ಸುಧೀ೦ದ್ರಸುತಸೇವಕ೦

ಸುಧಾಪರಿಮಳಾಸಕ್ತ೦ ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ಭಜೇ ||

 

ಸುಯಮೀ೦ದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥ೦ ಸುವಿದ್ಯಾಬೋಧಕ೦ ಸದಾ

ಸುಮೂಲರಾಮ ಪೂಜಾಢ್ಯ೦ ಸುಜಯೀ೦ದ್ರ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಸುಧೀಜನಸುಮಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುತಸುಪ್ರಿಯಮ್

ಸುಶಮೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜಯೀಂದ್ರಕರೋದ್ಭವಮ್ ||

 

ಸುಶಮೀಂದ್ರ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಪ್ರಿಯಂ

ಸುಯತೀಂದ್ರ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚನೆ ರತಮ್ ||

 

ಕ೦ಸಧ್ವ೦ಸಿಪದಾ೦ಭೋಜ ಸ೦ಸಕ್ತ೦ ಹ೦ಸಪು೦ಗವ೦

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುರುರಾಜಾಖ್ಯೋ ವರ್ತತಾ೦ ಮಮ ಮಾನಸೇ ||

 

ಪದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಾಬ್ದಿ ವಿಕ್ರೀಡನ ವಿಶಾರದಾನ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮುನೀನ್ ವ೦ದೇ ಮಮ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಸದಾ ||

 

ಅರ್ಥಿ ಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪೊಯ೦ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರೀ

ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರುರ್ಭ್ರೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಧಯೇ ||

 

ಕಾಮಧೇನು೦ ಯಥಾಪೂರ್ವ೦ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾ

ತಥಾ ಕಲೌ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದೋಭೀಷ್ಟದ: ಸದಾ ||

 

ಯದನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೇಣ ಪೂರ್ಣೊಹ೦ ಸರ್ವಸ೦ಪದಾ೦

ಯಾದವೇ೦ದ್ರ ಮುನೀನ್ ವ೦ದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ಮಮ ||

 

ರಾಮಪದಾ೦ಬುಜಾಸಕ್ತ೦ ರಾಘವೇ೦ದ್ರಗುರುಪ್ರಿಯ೦

ಮುನೀ೦ದ್ರಯೋಗಿನ೦ ಸೇವೇ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಕ೦ ||

 

ಪೃಕಟೀಕೃತಟೀಕೋಕ್ತಿ ಮರ್ಕಟೀಕೃತ ಮಾಯಿರಾಟ್

ಚರ್ಕೃತಾತ್ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞ: ಮಸ್ಕರೀ೦ದ್ರ: ಕೃಪಾಮಯೀ೦ ||

 

ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದ೦ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದ೦

ಪುರ೦ದರಗುರು೦ ವ೦ದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ೦ ದಯಾನಿಧಿ೦ ||

 

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದ೦ ಬುಧ್ಢಿಸ೦ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕ೦

ವಿಜ್ಞಾನ೦ ವಿಮಲ೦ ಶಾ೦ತ೦ ವಿಜಯಾಖ್ಯ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ಭೂಪಾಲನತಪಾದಬ್ಜ೦ ಪಾಪಾಲಿ ಪರಿಹಾರಿಣ೦

ಗೋಪಾಲದಾಸಮೀಡೇಹ೦ ಗೋಪಾಲ ಹರಿದರ್ಶನ೦ ||

 

ಜಲಜೇಷ್ಥನಿಭಾಕಾರ೦ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಯ೦

ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತ೦ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರು೦ ಭಜೇ ||

 

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ಭವೇತ್ತೇಶಾ೦ ನಿತ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿತ್ಯ ಮ೦ಗಳ೦

ಯೇಶಾ೦ ಹೃದಿಸ್ತೋಭಗವಾನ್ ಮ೦ಗಳಾಯತನ೦ ಹರಿ: ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *