ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ವಿರಚಿತ ಅಭಯಪ್ರದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀತಾನಾಮ್ ಸ್ವಪಾದಾಂ ಮನೊಭೀಷ್ಟದಾನೆ ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಮೊದ ಪ್ರಹಾರಿ ಪ್ರಭಾವ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||
ರಜೋಹೀನತೇ ಪಾದಾಂಬುಜಾತಂ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪ್ರಯಾತಿ ಪ್ರಕ್ರುಷ್ವ ಪ್ರಮೋದಂ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||
ಘನಾನಂದತೇ ಪದಪದ್ಮಂ ಪ್ರವಿದನ್ನ ನಂದೀಪ್ಯಮಂದಂ ಸದಾನಂದಮೇತಿ |
ಆವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ಆಘವೆನ್ದ್ರ ಫ್ರಭೊ ಮೆಯ್ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ಥಮ್ ನಿಧೇಹಿ ||
ವದಾನ್ಯೋ ವದಾನ್ಯೋ ವದನ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಸ್ತತ್ವತೋಹಂ ಯಥಾ ಹಂತತೆ ಪಾದಮಾಪಮ್ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||
ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಲೋ ದಯಾಂ ಕುರ್ವಮೋಘಾಂ ಪದಮ್ ತೆಪದ್ಯೇ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ
ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಪಾದಸ್ತುತೀಮ್ ತೇ ಅಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಗೀತಾಂ ಪಠಂತೇ ಪ್ರಮೋದಂ ಭಜಂತೇ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ
ನ ಜಾನಾಮಿ ತೇ ಪಾದಸೇವಾ ವಿಧಾನಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕಿಂತು ಸ್ವಯಂ ಸ್ರೌಮಿ ನೌಮಿ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||
ಮಹಾಪದ್ವಿನಾಶಾಯ ತೇ ಪಾದರೇಣುಃ ಪ್ರಭುಃ ಸ್ಯಾದತಸ್ತ್ವ ವಿರಸ್ನೋಹಮಾಪಂ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ
ಭುಜಂಗೇ ಭುಜಂಗೇನ ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತೇನ ಗೀತಂ ಸಂಗೀತೇನ ಲೋಕೇ ಪಠೇದ್ಯಃ |
ಅವತ್ವಮ್ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫ್ರಭೋ ಮೇ ಶಿರಸ್ಯಾಶು ಹಸ್ತಂ ನಿಧೇಹಿ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *